Korrupcióellenes tevékenység

A Gazdasági Működési Központ (továbbiakban GMK) kiemelt célja, hogy a korrupció megelőzése érdekében, mint integritás alapon működtetett szervezet rendeltetésének, céljainak megfelelően tisztességesen és etikusan lássa el feladatait, ezzel biztosítva az átláthatóságot és elszámoltathatóságot. Ezen belül az esemény kialakulásának megelőzése és esetleges bekövetkezés esetében sor kerüljön annak feltárására, szükség esetén a felelősség megállapítására, az intézkedések megtételére.

Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a GMK-ra vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a főigazgató és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér és mind az íratlan és egyéb értékalapú szabályok (visszaélés, csalás, korrupció) megsértésének eseteit lefedi. A szervezeti integritást sértő esemény körébe tartozik például valamely hatályos jogszabály, illetve a GMK belső szabályzataiban előírtak szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan tevékenység vagy mulasztás, amely a GMK működési rendjét, a költségvetési, vagy vagyongazdálkodását, illetve a feladatellátás bármely tevékenységét sérti vagy veszélyezteti.

A szervezeti integritást sértő eseménynek minősíthető a korrigálható kisebb mulasztások, munka közben előforduló hiányosságok, de ide tartoznak a súlyosabb büntető-, szabálysértési ügyek, valamint kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények.

Az integritást sértő események feltárása, értékelése céljából a főigazgató integritás felelőst jelölt ki.

Az integritás felelős az intézményben dolgozó munkatársak által megfogalmazott és külső bejelentésekkel kapcsolatos feladatai.

  • Ellátja a szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó külső, belső bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.
  • Feladatkörében hivatásetikai és integritási kérdésekben tájékoztatást és tanácsot adhat a GMK vezetői és alkalmazottai részére a felmerült integritási kérdéseikben.
  • Elláthatja a vizsgálóbiztosi feladatokat olyan fegyelmi eljárásban, ahol az eljárás alá vont személy esetében ajándék jogosulatlan elfogadása, hivatali helyzettel történő visszaélés vagy az érintett befolyásolása merül fel.

Integritási felelős elérhetősége:

E-mail:  csernane.judit@gmkxv.hu   

Telefon: 06-1-815 1703

Integritás jelentés 2022

Integritás jelentés 2023

Szervezeti integritást sértő  eseményekkel kapcsolatos bejelentések nyilvántartása